Welcome Eve's Tickler

 Tickler Today: 

    2004/1/20                                                           (Tue)                                                         Rainy & Clod

   今日屋企食團年飯,因為阿嫂&阿大B細B明天就要返鄉下啦! 唔知幾時先可以返落來,好唔捨得啊!!大B細B唔係到,間屋冷清清咁...天氣又凍...唔知幾時先可以見到佢o地哩?

  今日想準時收工,快o的返屋企,不過都係做唔到...算啦! 都係自己太盡責之過! 哈! 好在係計鐘,係全職就蝕低晒啦! 明天有新人來,要教佢做野,希望佢做得長了. 上次教完一個都無來做過..  唉! 希望在人間? 究竟我o地個team有無得救哩? 望下啦~~  

2004

Jan  Feb Mar Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

2003

Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec

 

Back to home ~~~   Profile   Photos   Tickler   Guest book   Contact   Links   Wishful Tree